УКУ організовує конференцію «Бог на Майдані: реальність чи міф?»

unian-11-grudnyaКафедра пасторального богослов’я Українського католицького університету запрошує науковців та дослідників на науково-практичну конференцію «Бог на Майдані: реальність чи міф?», яка відбудеться 15 грудня 2016 року в Львові.

Мета конференції:

запропонувати наукову дискусію щодо відчуття потойбічності учасників Революції гідності 2013–2014 рр.;

проаналізувати інтердисциплінарно, крізь призму гуманітарних наук, унікальний феномен досвіду Бога на Майдані;

мотивувати богословів продовжувати всестороннє дослідження феномену Майдану: його сакрально-літургійне і місійно-пасторальне життя, екуменічне налаштування і релігійний діалог;

поглибити артикуляцію ціннісного наповнення щоденного побуту українців на Майдані: неетичну поведінку та моральний героїзм, досвід любові та відчуття ненависті, поранення та смерті, відплати і прощення, мрій та реалій тощо.

Завдання конференції:

 – розставити акценти на площині досвіду відчуття Бога на Майдані;

 – аргументувати вплив надприродного світу на поведінку людей, які за допомогою мирного протесту протистояли насильству;

 – відповісти на запитання: Як Революція гідності спричинилася до зміни менталітету та навернення громадян нашої країни? Настільки інтенсивно започаткований процес змін у свідомості й поведінці людей триває досі та спричиняється до прогресу й реформ у суспільстві?

Підтвердження щодо участі в конференції та тези доповідей просимо надсилати до 5 листопада 2016 р.

Доповіді приймаємо до 10 грудня 2016 р.: pastoralia@ucu.edu.ua

Додаток:

Вимоги до оформлення:

Доповідь надсилати в електронному варіанті (формат doc). Назва файлу має починатися з прізвища автора латинкою. Презентація передбачає науковий стиль викладу результатів дослідження та має відповідати сучасним науковим критеріям. Автор відповідає за достовірність викладеного матеріалу, правильне цитування і коректне посилання на джерела.

Час для доповіді – 20-25 хвилин. Обсяг статті, з якої виголошено доповідь – 20–30 тис. друкованих символів із пробілами, приблизно 12–20 с., формат А-4, гарнітура Times New Roman, відстань між рядками − 1,5, кегль – 14; поля: ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см; сторінки мають бути пронумеровані; список використаної літератури – в алфавітному порядку, подавати наприкінці.

Примітки та поклики на бібліографічні джерела подавати в посторінкових виносках (footnote) з наскрізною нумерацією. Знак виноски розміщувати в тексті так, щоби він відображав, чого саме вона стосується, якщо:

– окремого слова, то ставити безпосередньо після цього слова;

– цитати, то після закритих лапок; якщо цитата подана окремим блоком без лапок, то після розділового знака, яким закінчується цитата;

– цілого речення, то після розділового знака, яким закінчується речення.

При непрямому цитуванні (викладі думок інших авторів своїми словами) в тексті виноски вказувати:

– «Д«Див.:»ив.:» – у разі згадки про джерело чи переказу думки з джерела;

– «Пор.:» – якщо автор порівнює, зіставляє свою думку чи думку інших дослідників із висловленою у згаданому джерелі.

Текст має відповідати нормам чинного українського правопису (видання з 1993 р. і далі).

Наприкінці тексту обов’язково мають бути короткі анотації українською і англійською мовами.

Джерело: «Департамент інформації УГКЦ».